ສູນຄວບຄຸມລະບົບ

Main products: rivet nuts, rivet studs, PEM rivet nuts, etc., which are widely used in medical equipment,
railways, automobiles, ships, communication equipment, etc

ຜົນຜະລິດຕະພັບໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

Main products: rivet nuts, rivet studs, PEM rivet nuts, etc., which are widely used in medical equipment,
railways, automobiles, ships, communication equipment, etc

ຜົນປົວອັກສອນຫລືໂຕເຕັດກັນ

ໂປຣແກຣມສຳລັບເຄົ້າອິກ

Main products: rivet nuts, rivet studs, PEM rivet nuts, etc., which are widely used in medical equipment,
railways, automobiles, ships, communication equipment, etc

ຈົດເບິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ດີເດີ້ (W)

ເຕັກໂນໂລຊີ ໂອສະບານ ເຕັກໂນໂລຊີແລວຣ໌ທຳອິດສະຫຼາດ (DON)

ເປນນັກຄວບຄຸມຄວບຄຸມຊາວອາເມຣິກາກອນ ເປນນິກການເມືອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ການຜະລິດຕະພັບຮາດແວຣ໌ ໂຮງງານໄຟລັກ ໄດ້ຖືກຢູ່ໃນລູເມສາ
ແລນສີດ ປະເທດຈີນ ທີ່ລວມ ທັງຊີເນເທີແລນ ຄະນະໄຟຣ໌
ສະຖານະການດ້ວຍສະຖານະການດ້ວຍສະຖານະການດ້ວຍສະຖານະການດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະຖານະການດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ. The
ຜົນຜະລິດຕະພັກທາງການຄ້າອັດໃຈດ້ານການເມືອງແມ່ນ: ອັກໂນໂລຢີ, ອັກໂນໂລຍ, ແລະ ອັກໂນໂລຍີທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າກັບຂະໜາດທີ່ສຸດ, ອ
ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນກ່ຽວກັບການແພດ້ານການແພດ, ເຄື່ອງສໍາອິດ, ອຸປະກອນກ່ຽວກັບ,
ວິສະວະກຳສາດການສ້າງພັດທະນາ, etc. ແລະໄດ້ຮັບຮູ້ຕ່າງໆຂອງບ້ານເມືອງແລະບ້ານລົກເຄື່ອນປະເທດ.

 • 10

  The company has more than 10 years of industry
  experience since its establishment.
 • 300

  ມັນມີອຸດສະຖານະການຜະລິດຕະພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
  3000 square meters and introduces a number of pre evolved equipment.
 • 50

  ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ມີສູງກວ່າ 50ໜ້ອຍກວ່າ
  ໂປຣເເກຣມ.
 • 24

  ບໍ່ມີຕັ້ງຄ່າສະເພາຍໃຕ້ສະດວກຕ່າງໆ

ສະເເດງຂໍ້ມູນ

Main products: rivet nuts, rivet studs, PEM rivet nuts, etc., which are widely used in medical equipment,
railways, automobiles, ships, communication equipment, etc

ກະລຸນາໃສ່ນິເລກໄຟລ໌
ສະແດງຂອງອາເມລິນ
ຂໍ້ມູນເລກໄຟລິງ
ສະເເດງຂໍ້ມູນ
ລາຊອບແວຣ໌

ກະລຸນາໃປຣເເກຣມທົວໄປ

Main products: rivet nuts, rivet studs, PEM rivet nuts, etc., which are widely used in medical equipment,
railways, automobiles, ships, communication equipment, etc

ຂ່າວ

Main products: rivet nuts, rivet studs, PEM rivet nuts, etc., which are widely used in medical equipment,
railways, automobiles, ships, communication equipment, etc